About

Iroki is a tool used to add metadata to phylogenetic trees.

To see usage examples and view the Iroki documentation, please visit the Iroki wiki

Iroki team

Iroki team small